logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuws

Meedenken over nieuwe manier van verwarmen 

20 april 2021

De gemeente maakt een plan voor een nieuwe manier van het verwarmen van woningen en gebouwen. Zonder aardgas, maar met betaalbare, duurzame alternatieven. Het plan maken we op z’n Tilburgs: samen met inwoners, ondernemers en instellingen. 

Vrouw met huisdier bij de verwarming

(Foto: HIER)

Vanaf begin mei kan een groot aantal inwoners meedenken via digitale vragenrondes. Ook komt er een ‘TilburgerTafel Nieuwe Energie’: een groepje van zo’n 20 inwoners. Zij gaan samen een advies maken voor de gemeenteraad. De insteek is dat zo veel mogelijk mensen hun stem kunnen laten horen. We nodigen inwoners van harte uit om mee te praten.

Tilburg werkt hard aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. In 2045 wil Tilburg klimaatneutraal zijn. Dat kan door minder energie te gebruiken en woningen en gebouwen te isoleren. Ook gaat Tilburg meer groene energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windmolens. Daarnaast stoppen we geleidelijk met het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Dat betekent dat de komende 25 jaar circa 72.000 woningen en 15.000 gebouwen andere warmtebronnen moeten krijgen voor verwarming, warm water, koken en industriële processen. Dit noemen we de warmtetransitie. Woning- en gebouweigenaren staan aan de lat voor isoleren, met hun eigen planning en budget. De overheid is de kartrekker voor grote, publieke zaken, zoals een betaalbaar alternatief voor aardgas. Samen met inwoners, ondernemers en instellingen maken we daarom een plan: de Transitievisie Warmte. Eind 2021 stelt de raad het plan vast.

Gemeentebrede dialoog

De gemeenteraad heeft uitgangspunten vastgesteld waaraan het plan moet voldoen. Het gaat over het verminderen van CO2, maar ook over betaalbaarheid en kansrijke alternatieven. Wethouder Oscar Dusschooten licht toe: “Tilburg heeft al veel huiswerk gedaan voor een globale visie. We denken aan vier gebieden met elk een andere aanpak. Dit idee werken we verder uit in een plan voor de komende decennia, dat we de 'Transitievisie Warmte’ noemen. Voor een goed plan voor heel Tilburg, wil de gemeente de mening horen van zoveel mogelijk inwoners.” Daarom kunnen mensen vanaf mei aangeven wat zij belangrijk vinden in de stappen die komende jaren nodig zijn.

TilburgerTafel

Het globale plan en de uitkomsten van de dialoog worden voorgelegd aan de ‘TilburgerTafel Nieuwe Energie’. Hiervoor wordt een vertegenwoordiging gevormd van zo’n 20 inwoners, uit diverse hoeken van onze gemeente. Zij geven hun kijk op het nieuwe verwarmen. Samen maken zij een advies voor onze gemeenteraad. Ook andere betrokken partijen in Tilburg geven zo’n advies. In een stuurgroep praten vertegenwoordigers mee van woningcorporaties, netbeheerder, energiecoöperaties, bedrijven, huurdersbelangen en de universiteit. 

Adviezen 

De adviezen van inwoners en partners worden zoveel mogelijk verwerkt in de Transitievisie Warmte. Zo kan de gemeenteraad een afgewogen besluit nemen en krijgt Tilburg een plan met een zo groot mogelijk draagvlak. Eind 2021 stelt de Raad de Transitievisie Warmte vast. In 2022 stelt de gemeente samen met betrokkenen uitvoeringsplannen op voor gebieden waar het beste gestart kan worden. Het gaat om wijken met kansrijke, betaalbare alternatieven voor aardgas. De definitieve keuze voor een alternatieve manier van verwarmen komt in zo’n wijkplan te staan. Het duurt dan nog 8 jaar voor het ook echt wordt uitgevoerd.

Op de verschillende kanalen van de gemeente wordt de komende week meer verteld over het vraaggesprek met de inwoners, de zogenoemde ‘digitale dialoog’.