logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Warmte Tilburg-Zuid

In Tilburg-Zuid gaan we de komende jaren aan de slag met de aanleg van een modern warmte-koude-net. Dat is een netwerk van leidingen onder de grond, waar warm en koud water doorheen stroomt.

Dat warme water is voor het verwarmen en het koude water voor de koeling van de huizen en gebouwen. Het net zorgt voor uitwisseling van warmte en koude tussen aangesloten gebouwen. 

Waarom in Tilburg-Zuid? 

In de Transitievisie Warmte (raadsbesluit december 2021) staat dat Tilburg-Zuid geschikt is voor een collectief warmte-koude-net als duurzaam en betaalbaar warmtesysteem. Tilburg-Zuid is dicht bebouwd, heeft zowel oud- als nieuwbouw en er is in het gebied warmte en koude die nog niet gebruikt wordt. Deze zogenaamde restwarmte en -koude die vrijkomt bij processen, kunnen we slim inzetten om (een deel) van de gebouwen in Tilburg-Zuid te verwarmen. Met de warmte die vrijkomt uit bijvoorbeeld het ziekenhuis, de ijsbaan, het zwembad, scholen en supermarkten, kunnen we een deel van de woningen verwarmen en met de koude die na verwarmen uit de woningen komt kunnen we weer koelen. Daarnaast maken we ook gebruik van andere lokaal aanwezige warmte- en koude bronnen in de grond of in het oppervlaktewater. De warmte en koude in Tilburg-Zuid die we niet direct gebruiken, slaan we op onder de grond om later te gebruiken. Bijvoorbeeld in een hele warme zomer of strenge winter. Als iedereen in Tilburg-Zuid meedoet, dan kunnen we 30% van de benodigde energie halen uit onze restwarmte en -koude, waar we nu niets mee doen. De rest van de warmte halen we uit de bodem of wekken we zelf op. 

Besluiten ter voorbereiding op het warmte-koude-net 

Een warmte-koude-net leg je niet zomaar aan. Daarvoor zijn verschillende stappen nodig. Eén belangrijke stap is het gebied aanwijzen en ruimte creëren in de ondergrond. Deze stap is gezet voor Tilburg-Zuid. Op 20 november heeft de gemeenteraad besloten om, zodra het net er fysiek ligt, de nieuwbouw en grootschalige renovatie te verplichten aan te sluiten, om zo de eerste delen van het warmte-koude-net aan te kunnen leggen. Deze verplichting geldt niet voor particuliere woningeigenaren. Ook heeft de raad besloten om in Tilburg-Zuid extra regels voor het gebruik van bodemenergie vast te stellen, omdat bodemenergie een belangrijk onderdeel is van het warmte-koude-net. 

Betaalbaar voor alle woningen 

We gaan gefaseerd van het aardgas af naarmate het net groeit. Betaalbaarheid nu en in de toekomst is een van de belangrijkste uitgangspunten hierbij. Dat is eerder vastgelegd in de Transitievisie Warmte, die de gemeente samen met een brede groep belanghebbenden (inwoners, ondernemers en organisaties) heeft opgesteld. In afstemming met de partners in het gebied ontwikkelen we het net. Hoe en wat precies, werken we komende jaren per buurt of wijk uit. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties.  

Energie besparen en isoleren kan nú al! 

Dat we niet meteen in alle wijken en buurten tegelijkertijd van start kunnen met de aanleg van het nieuwe net, betekent niet dat we stil (hoeven) zitten. De gemeente zet vol in op energie besparen en isoleren. Als woningeigenaar of ondernemer kun je daar zelf nu ook al mee aan de slag. Tips hiervoor lees je op Energie bespaartips - Duurzamer Tilburg.  

Ons streven is een klimaatneutraal Tilburg in 2050. Zodat het voor ons een fijne plek is om te wonen en werken, en ook voor onze kinderen.   

Meer informatie

Wil je meer weten over wat een warmte-koude-net is, wat de aanleg ervan voor jou betekent en hoe je je hierop kunt voorbereiden? 

Wil je meer weten over de Transitievisie Warmte, het plan waarin op hoofdlijnen beschreven staat hoe we in Tilburg onze woningen en gebouwen duurzaam willen gaan verwarmen en koelen? Kijk dan op Het nieuwe verwarmen - Duurzamer Tilburg