logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuws

Op weg naar een warmte-koude-net in Tilburg-Zuid

22 september 2023 Duurzaam Nieuws duurzaam Nieuws duurzamertilburg

In Tilburg-Zuid gaan we de komende jaren aan de slag met de aanleg van een modern warmte-koude-net. Dat is een netwerk van leidingen onder de grond, waar warm en koud water doorheen stroomt. Dat warme water is voor het verwarmen en het koude water voor de koeling van de huizen en gebouwen.

Waarom in Tilburg-Zuid? 

In de Transitievisie Warmte (raadsbesluit december 2021) staat dat Tilburg-Zuid geschikt is voor een collectief warmte-koude-net als duurzaam en betaalbaar warmtesysteem. Tilburg-Zuid is dicht bebouwd, heeft zowel oud- als nieuwbouw en er is in het gebied warmte en koude die nog niet gebruikt wordt. Deze zogenaamde restwarmte en -koude die vrijkomt bij processen, kunnen we slim inzetten om (een deel van) de gebouwen in Tilburg-Zuid te verwarmen. Met de warmte die vrijkomt uit bijvoorbeeld het ziekenhuis, de ijsbaan, het zwembad, scholen en supermarkten, kunnen we de woningen verwarmen en met de koude die na verwarmen uit de woningen komt kunnen we weer koelen. De warmte en koude in Tilburg-Zuid die we niet direct gebruiken, slaan we op onder de grond om later te gebruiken. Bijvoorbeeld in een hele warme zomer of strenge winter. Als iedereen in Tilburg-Zuid meedoet, dan kunnen we 30% van de benodigde energie halen uit onze restwarmte en -koude, waar we nu niets mee doen. De rest van de warmte halen we uit de bodem of wekken we zelf op. 

Besluiten ter voorbereiding op het warmte-koude-net 

“Een warmte-koude-net leg je niet zomaar aan. Daarvoor zijn verschillende stappen nodig. Eén belangrijke stap is het gebied aanwijzen en ruimte creëren in de ondergrond. Deze stap zetten we nu in Tilburg-Zuid", aldus wethouder Yusuf Çelik (Klimaat en Energietransitie): "Het college stelt de gemeenteraad nu voor om, zodra het net er fysiek ligt, de nieuwbouw en renovatie te verplichten aan te sluiten, om zo de eerste delen van het warmte-koude-net aan te kunnen leggen. Ook vragen we aan de raad om in Tilburg-Zuid extra regels voor het gebruik van bodemenergie vast te stellen, omdat bodemenergie een belangrijk onderdeel is van het warmte-koude-net.” In november staan deze onderwerpen (verordening, bodemenergieplan en het warmteplan) op de agenda van de gemeenteraad. Meer informatie lees www.raadtilburg.nl.  

Betaalbaar voor alle woningen 

We gaan gefaseerd van het aardgas af naarmate het net groeit. Betaalbaarheid nu en in de toekomst is een van de belangrijkste uitgangspunten hierbij. Dat is eerder vastgelegd in de Transitievisie Warmte, die de gemeente samen met een brede groep belanghebbenden (inwoners, ondernemers en organisaties) heeft opgesteld. In afstemming met de partners in het gebied ontwikkelen we het net. Hoe en wat precies, werken we komende jaren per buurt of wijk uit. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties.  

Energie besparen en isoleren kan nú al! 

Dat we niet meteen in alle wijken en buurten tegelijkertijd van start kunnen met de aanleg van het nieuwe net, betekent niet dat we stil (hoeven) zitten. De gemeente zet vol in op energie besparen en isoleren. Als woningeigenaar of ondernemer kun je daar zelf nu ook al mee aan de slag. 
Tips daarvoor lees je ook op deze website.  

Ons streven is een klimaatneutraal Tilburg in 2050. Zodat het voor ons een fijne plek is om te wonen en werken, en ook voor onze kinderen.   

Meer weten  

Wil je nu alvast meer weten over wat een warmte-koude-net is, wat de aanleg hiervan voor jou betekent en hoe je je hierop kunt voorbereiden?
Houd onze webpagina www.duurzamertilburg.nl/warmtetilburgzuid in de gaten. Hier vind je onder meer een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden. Heb je een andere vraag? Neem dan contact op met de gemeente.  

Wil je meer weten over de Transitievisie Warmte, het plan waarin op hoofdlijnen beschreven staat hoe we in Tilburg onze woningen en gebouwen duurzaam willen gaan verwarmen en koelen? Kijk dan op Het nieuwe verwarmen - Duurzamer Tilburg.